E-kataloog ESTER
Eesti artiklite andmebaas ISE
Juurdepääs EMÜ võrgus
Avatud teadus
Teadusandmete haldamine
DOI taotlemine
Avatud juurdepääs
DataCite Eesti
Töövahendid
Perioodika
Avatud teadus
Teaduse avaandmed (Open Data) on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. 
Teaduse avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada. Ainsaks nõudmiseks teaduse avaandmete kasutamisel on korrektne viitamine autorile. Teadustöö tulemustele avatud juurdepääsu andmist peetakse oluliseks, sest see  Avatud juurdepääsuga teadusandmed on teistele teadlastele internetis kergesti leitavad ja taaskasutatavad. Teadusandmete levik laieneb tänu võimalustele, mida pakuvad lingitud andmete (linked data) kogud.

ETAg-i avatud teaduse ekspertkomisjon on koostanud dokumendi "Avatud teadus Eestis", kus käsitletakse avatud juurdepääsu teaduspublikatsioonidele ja teadusandmetele ning sõnastatakse Eesti strateegilised eesmärgid aastani 2020.
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 sätestab:
Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.
                                                            2013 Eesti Maaülikooli Raamatukogu      
facebook