Raamatukogust

Põhimäärus

1. Üldsätted
1.1. Käesolev põhimäärus sätestab raamatukogu eesmärgid ja ülesanded ülikooli- ja teadusraamatukoguna, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli
1.2. Eesti Maaülikooli raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) tugistruktuuri üksus, mis oma erialases tegevus lähtub IFLA (rahvusvaheline raamatukoguühingute ja –institutsioonide liit) ning teiste rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide soovitustest ülikooliraamatukogudele
1.3. Raamatukogu on üldkasutatav ülikooli- ja teadusraamatukogu, mis täidab Eesti biomajanduse valdkondade alase raamatukogu staatusest tulenevaid ülesandeid
1.4. Raamatukogu on FAO (ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon) hoiuraamatukogu
1.5. Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, EMÜ põhikirjast, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest
1.6. Raamatukogu nime ametlik tõlge on:
Library of Estonian University of Life Sciences 
1.7. Raamatukogu nime ametlik lühend on EMÜR (EULSL)
1.8. Raamatukogul on oma sümboolika vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale
 
2. Raamatukogu ülesanded
2.1. Raamatukogu tegutseb teadus- ja õpperaamatukoguna
2.2. Raamatukogu toetab õppe-, teadus- ja arendustööd ülikoolis ning võimaldab seda kasutada ühiskonna arengu huvides
2.3. Raamatukogu koordineerib ülikooli raamatuvara, mis hõlmab raamatukogu fondis säilitatavaid ja ülikooli struktuuriüksustele kuuluvaid teavikuid 
 
3. Ülesannete täitmiseks raamatukogu
3.1. kogub, töötleb, säilitab ja teeb kättesaadavaks ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuseks vajalikud infoallikad, ülikooli väljaanded ja teaduspublikatsioonid
3.2. loob juurdepääsu teadusandmebaasidele vastavalt kasutuslitsentsidele
3.3. arendab infokeskkonda teavikute elektrooniliseks publitseerimiseks ja teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks
3.4. arendab elektroonilisi kogusid ja teenuseid, sh tasulisi tugiteenuseid
3.5. õpetab infootsingut ja andmebaaside kasutamist
3.6. teenindab ülikooli liikmeskonda ja osutab avalikke raamatukoguteenuseid vastavalt kasutuskorrale
3.7. teeb koostööd Eesti ja välismaa raamatukogude, infokeskuste ja erialaliitudega 
3.8. korraldab oma kogusid ja ülikooli vastutusvaldkondade ajalugu tutvustavaid seminare ja näitusi
 
4. Juhtimine ja struktuur
4.1. Raamatukogu juhib juhataja
4.2. Juhataja pädevusse kuulub:
4.2.1. raamatukogu juhtimine ja selle tegevuse seadustele, ülikooli põhikirjale ja muudele õigusaktidele vastavuse tagamine
4.2.2. raamatukogu üldseisundi ja arengukava täitmise eest vastutamine
4.2.3. raamatukogu eelarve täitmise ja vara sihipärase kasutamise tagamine ning selle eest vastutamine
4.2.4. raamatukogu eelarve koostamine ja raamatukogu ametikohtade muutmise küsimuste algatamine
4.2.5. ülikooli esindamine vastavalt rektorilt saadud volitustele
4.2.6. raamatukogu puudutavate muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu kellegi teise pädevusse
4.3. Juhataja korraldused oma pädevuse piires on täitmiseks kohustuslikud kõigile raamatukogu töötajatele
4.4. Raamatukogu juhataja annab tegevusest aru raamatukogu kureerivale prorektorile
4.5. Juhatajat asendab tema äraolekul üks arendusjuht rektori korralduse alusel
4.6. Raamatukogu tegevust suunab raamatukogu juhtkond
4.6.1. Raamatukogu juhtkond on otsustuskogu, mille koosseisu kuuluvad raamatukogu valdkondade arendusjuhid, raamatukogu peabibliograaf ja e-ressurside peaspetsialist
4.6.2. Juhtkonna tööd kordineerib raamatukogu juhataja
4.6.3.  Raamatukogu juhtkonna korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele
4.7. Raamatukogu juhtkond:
4.7.1. teeb ettepanekuid töö parandamiseks
4.7.2. hindab raamatukogu ülesannete täitmist
4.7.3. arutab läbi raamatukogu arengusuunad ning abinõud nende elluviimiseks
4.7.4. arutab teisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi
4.7.5. teeb ettepanekuid muudatuste ja täienduste sisseviimiseks käesolevasse põhimäärusesse
4.8. Raamatukogu põhitegevused jagunevad kahte valdkonda
4.8.1. Kogude kujundamise valdkonda juhib kogude arendusjuht, kelle vastutusalasse kuuluvad komplekteerimine, kataloogimine, märksõnastamine
4.8.2. Teenuste arendamise valdkonda juhib teenuste arendusjuht, kelle vastutusalasse kuuluvad e-ressursid, infoteenindus, lugejateenindus, koolitused, suhtekorraldus
 
5. Finantsmajanduslik tegevus, aruandlus ja kontroll
5.1. Raamatukogu finantseerimine toimub ülikooli eelarvest eraldatud raha, tasuliste teenuste eest laekuva raha, fondidelt laekunud raha ning sihtannetuste arvelt
5.2. Raamatukogu eelarve koostatakse vastavuses ülikooli eelarveprotsessi eeskirjadega ja selles määratletakse kõik tegevused ning nendega kaasnevad tulud ja kulud
5.3. Raamatukogu kasutab tema kasutuses olevat vara oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ülikooli põhikirjas ja käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses ja korras
5.4. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi teenuseid, millest saadavat tulu kasutatakse tema põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks
5.5. Raamatukogule eraldatud raha ja muu vara kasutamise eest vastutab raamatukogu juhataja 
5.6. Raamatukogu kasutuses oleva vara võõrandamine ja mahakandmine toimub ülikoolis kehtestatud korra alusel
5.7. Raamatukogu aruandlus toimub õigusaktides kehtestatud korras
5.8. Raamatukogu tegevust kontrollitakse vastavalt seadusele ja ülikoolis kehtivale korrale
 
6. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine
6.1. Raamatukogu põhimääruse kinnitab ülikooli nõukogu
6.2. Raamatukogu juhtkond võib teha ettepanekuid põhikirja muutmiseks