Infoallikad

Abiks info otsimisel

E-kataloog ESTER on 18 Eesti raamatukogu ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, e-raamatute, ajakirjade, nootide, helisalvestiste, muude e-ressursside jms leidumuse kohta. 

Sõna ESTER tähendus tuleb lühenditest EST (eesti keel) ja ER (Eesti riik).
Põhjalikuma tutvustuse leiate e-kataloog ESTER kasutusjuhendist.


Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv EMUDSpace sisaldab publikatsioone, teadusandmeid, dokumente, doktoritööde täistekste alates 2005. aastast, magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast. Astatel 2012-2013 kaitstud tööde puhul on kättesaadavad vaid lühikokkuvõtted. 


Kui sa ei tea, millised märksõnad on sind huvitava teema kohta kasutusel, leiad abi Eesti Märksõnastikust.

Märksõnastik pakub ka inglisekeelseid vasteid.


EBSCO Discovery  võimaldab ühisotsingut raamatukogu vahendatavatest e-ressurssidest, nii ostetud teaduskirjanduse andmebaasidest kui vaba juurdepääsuga teadusajakirjadest. Otsida saab e-ajakirju, e-artikleid, e-raamatuid jpm. Otsingumootoriga on liidestatud ka elektronkataloog ESTER ja  EMU DSpace.

Otsing portaalis on avatud kõigile ja kõikjalt, kuid litsentsitud andmebaaside terviktekstid avanevad vaid EMÜ arvutivõrgus. Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes EMÜ liikmeskonnale.


E-ajakirjade ja e-raamatute koondkataloog, mis kajastab nende leiduvust ja kättesaadavust maaülikoolile ostetud andmebaaside kaudu. Koondkataloogi on mõistlik kasutada allika leidmiseks pealkirja järgi.

Otsing kataloogis on avatud kõigile ja kõikjalt, kuid terviktekstid avanevad vaid EMÜ arvutivõrgus. Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes EMÜ liikmeskonnale.


Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR eesmärgiks on e-väljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. DIGARis arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Täistekste saab otsida  arhiivi erinevaid otsiaknaid kasutades.


E-teadusraamatukogust ETERA leiab TLÜ ainepakettides olevaid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs  kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.


Eesti e-varamu portaal on Eesti raamatukogude, muuseumide ja arhiivide digiteeritud ressursside ühine otsingukeskkond. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.


Eesti artiklite andmebaasi "Index Scriptorum Estoniae ISE" koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal.  Alates 1.01.2017 koostatakse valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt. Aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded. Uusi artikleid otsi ka DIGAR Eesti artiklite portaalist http://dea.digar.ee