Kasutuskord

                                                                                                                                 Lisa
                                                                                         KINNITATUD Eesti Maaülikooli
                                                                           rektori 31.10.2016 käskkirjaga nr 1-8/30
Eesti Maaülikooli raamatukogu kasutuskord
 
Eesti Maaülikooli raamatukogu kasutuskord reguleerib raamatukogu lugejaõiguste andmise korda ning lugeja õigusi ja kohustusi.
 
1. Üldsätted
1.1.  Eesti Maaülikooli raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on ülikooli raamatukogu, teadusraamatukogu ja üldkasutatav biomajanduse valdkondade raamatukogu.
1.2.  Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

2. Lugejaks registreerimine
2.1.  Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga kehtiva dokumendi alusel. Lugeja täidab registreerimisvormi, mille allkirjastamisel kohustub järgima raamatukogu kasutuskorda.
2.2.  Lugejaks registreerimisel esitab lugeja järgmised andmed:
2.2.1. perekonnanimi
2.2.2. eesnimi
2.2.3. isikukood või selle puudumisel sünniaeg
2.2.4. õppeasutus, instituut/teaduskond
2.2.5. tööandja/ametikoht
2.2.6. telefon
2.2.7. e-posti aadress
2.3. Esitatud andmete põhjal vormistatakse ID-kaart, elamisloakaart või lugejapilet raamatukogu lugejakaardiks.
2.4.  Lugejakaart on nimeline ja selle edasiandmine teisele isikule on keelatud.
2.5.  Lugejakaardi kehtivusaeg  on üks aasta ja selle pikendamisel kontrollitakse lugeja andmeid.
2.6.  Lugeja on kohustatud oma andmete muutumisest raamatukogu teavitama või uuendama oma andmeid isikliku kasutajakonto Minu ESTER kaudu.

3.  Lugejate andmete kasutamine.
3.1. Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks, juurdepääs sellele on ainult teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Teistele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele vaid õigusaktides sätestatud juhtudel.
3.2. Lugejate andmebaasi andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukogu teenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks andmeid isikuga seostamata.
3.3. Elektroonilises raamatukogusüsteemis kaitseb lugeja andmeid isiklik salasõna.
3.4. Lugeja andmeid säilitatakse raamatukogusüsteemi andmebaasis, paberkandjal täidetud registreerimisvorme kartoteegis. Digitaalselt allkirjastatud registreerimisvorme säilitatakse Eesti Maaülikooli dokumendihaldussüsteemi Webdesktop arhiivis. Andmeid säilitatakse kuni 5 aastat pärast lugejakaardi kehtivusaja lõppu. Peale nimetatud aega lugeja andmed kustutatakse andmebaasist ja registreerimiskaart eemaldatakse kartoteegist või kustutatakse arhiivist. Võlgnevustega lugejate andmeid ei kustutata.

4. Teavikute laenamiskord
4.1.  Teavikuid laenutatakse üksnes kehtiva lugejakaardi alusel.
4.2.  Korraga võib lugejal käes olla kuni 25 teavikut.
4.3.  Lugemissaali avariiulitel paiknevaid teavikuid saab kasutada lugemissaalis raamatukoguhoidja vahenduseta.
4.4.  Hoidlast teaviku laenamiseks peab lugeja esitama täidetud soovisedeli. Iseseisvalt hoidlast otsitud teavik tuleb laenutuse vormistamiseks esitada raamatukogutöötajale.
4.5.  Teavikuid on võimalik ette tellida ja välja laenutatud teavikutele järjekorda panna elektronkataloogis ESTER klikkides nimetusel Telli.
4.6.  Laenatud teavikut ei tohi rikkuda. Laenamisel on soovitav kontrollida teaviku seisukorda ja teatada puuduvatest lehtedest, lisadest jm defektidest raamatukoguhoidjale. Kui puudused avastatakse tagastamisel, langeb vastutus lugejale.
4.7.  Lugeja on kohustatud laenatud teavikud tagastama tähtajaks või pikendama laenutähtaega. Pikendada saab juhul, kui teavikule ei ole järjekorda.
4.8.  Teavikuid tähtajaga 3 kuud ja 1 kuu saab pikendada 4 korda, teavikuid tähtajaga 1 nädal ja 1 päev pikenada ei saa.
4.9.  Järjekorraga teaviku tagastamata jätmisest tekkinud viivist ei kustutata.
4.10.  Tähtajaks tagastamata teaviku eest võetakse viivist vastavalt trükisele kehtestatud laenureeglitele ja -tähtaegadele järgmiselt
4.10.1.  3 kuud / viivis 0.05€ ööpäev
4.10.2.  1 kuu / viivis 0.05€ ööpäev
4.10.3.  1 nädal / viivis 0.35€ ööpäev
4.10.4.  1 päev (24 h) / viivis 0.35€ tund
4.11.  Raamatukogu võlglastele teavikuid koju ei laenutata.
4.12.  Koju ei laenutata teatmeteoseid, teadustöid, enne 1950. aastat ilmunud teavikuid, arhiivkogu eksemplare, ajalehti, ajakirjade viimati saabunud numbreid ja enamnõutavate teavikute viimaseid eksemplare (punase tähisega).
4.13.  Lugeja poolt laenatud teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb hüvitada teaviku kaanehind, millele lisatakse 3 eurot töötlus- ja arvelduskulu.
Kaotatud teaviku hüvitamine ei vabasta viivise tasumisest, mis arvestatakse laenutustähtaja ületamise eest.
4.14.  Õppejõud võivad erandkorras õppetööks vajalikke raamatuid laenata kogu semestriks.
 
5. Teenused
5.1.  Raamatukogu teenuste hulka kuuluvad:
5.1.1.  teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus
5.1.2.  teatme- ja infoteenindus
5.1.3.  lugejakoolitus, nõustamine ja konsultatsioonid
5.1.4.  RVL-i kaudu laenutamine Eesti ja välismaa raamatukogudele, teavikute laenamine ja koopiate tellimine lugejatele Eesti ja välismaa raamatukogudest
5.1.5.  elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele
5.1.6.  koopiate valmistamine, printimine ja skaneerimine
5.2.  Raamatukogus on arvutitöökohad infootsinguks, e-teavikute lugemiseks ning dokumenditöötluseks. Võimalik on kasutada individuaaltööruume ja rühmatööruumi.
Raamatukogus on WiFi leviala.
5.3.  Teavikuid laenutatakse tasuta, muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse EMÜ rektori käskkirjaga.
5.4.  Raamatukogus on tagatud erivajadustega lugejate teenindamine.
 
6. Sisekord
6.1.  Raamatukogus teenindatakse kehtiva lugejakaardi alusel.
6.2.  Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.
6.3.  Raamatukogu ruumides säilitatakse korda ja vaikust, oma käitumisega ei häirita teisi lugejaid.
6.4.  Raamatukogus ei ole lubatud söömine. Samuti ei ole lubatud mobiiltelefoniga valjult rääkimine.
6.5.  Alkoholi- või narkojoobes või silmnähtavalt määrdunud riietega lugejaid raamatukokku ei lubata.
6.6.  Turvavärava häiresignaali korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldustele. Töötajal on õigus kontrollida lugejal kaasasolevaid esemeid.
6.7.  Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.
6.8.  Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.
 
7. Lugeja vastutus
7.1.  Raamatukogu kasutamiskorra rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt või alaliselt raamatukogu kasutamise õigus. Tähtaja määrab raamatukogu juhataja korra rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades.
7.2.  Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest. Tekitatud kahju tuleb raamatukogule hüvitada. Alla 16-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.