Arengukava

Eesti Maaülikooli raamatukogu arengukava aastani 2025
 
Eesti Maaülikooli raamatukogu on teadusraamatukogu, mis pakub vajalikku informatsiooni biomajanduse valdkonnas. 
Järgneval perioodil on raamatukogu eesmärk pöörata rohkem tähelepanu oma kasutajate ootustele ja vajadustele, välja arendada terviklik ja kasutajasõbralik raamatukogu, mis vastaks kasutajate sihtrühmade ootustele ja vajadustele. Kogude kujundamisel lähtume Eesti Maaülikooli teadus- ja õppetöö vajadustest ning teadusraamatukogude ühtsest komplekteerimiskavast. Selleks rakendame tänapäevaseid tehnoloogilisi lahendusi ning teeme tihedat koostööd arendusprojektide kaudu nii Eesti kui välismaiste mäluasutustega ning teiste partneritega. Arengukava juhtmotiiv on olla kompaktsete kogudega, kaasaegset informatsiooni vahendav, kvaliteetset, kasutajasõbralikku ja mugavat teenust pakkuv raamatukogu. Me väärtustame oma kasutajat.
Eesti Maaülikooli raamatukogu kujuneb usaldusväärseks, tunnustatud ja atraktiivseks raamatukoguks. 

Missioon

Kogume ja vahendame teavet toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut.
 
Visioon
Maaülikooli raamatukogu on tunnustatud teadusraamatukogu biomajanduse valdkonnas.
 
Põhiväärtused
  • Usaldusväärsus. Raamatukogu on kõigis oma tegemistes professionaalne ja abivalmis oma kogemusi, teadmisi ja tehnilisi võimalusi kasutades.
  • Avatus. Raamatukogu teeb koostööd ja õpib koostööst.
  • Uuenduslikkus. Raamatukogu on avatud uutele ideedele, õpib ja areneb koos kasutajatega, otsib võimalusi, mitte vabandusi.
  • Paindlikkus. Raamatukogu pakub ja arendab teenuseid lähtudes kasutaja vajadustest.
  • Asjatundlikkus. Raamatukogu hoiab ja arendab oma kompetentsust, aitab leida usaldusväärseid lahendusi, väärtustab üksteise aega.

Strateegilised valdkonnad

1. Kogud
Siht: Ajakohased ja otstarbekad kogud
Eesmärk: Tavakogud ja e-kogud on raamatukogu kasutajate sihtrühma infovajadust silmas pidades komplekteeritud ja kirjeldatud ning tänapäevaste vahendite abil kättesaadavaks tehtud.
Tegevus:
1.1. Komplekteerimise teemaplaani kaasajastamine
1.2. Komplekteerimissummade kulutamise efektiivsuse analüüsimine ja säästlike hankimismooduste arendamine
1.3. E-kogude eelisarendamine 
1.4. Referentide võrgustiku ja lugejate juhitud süsteemi väljaarendamine
1.5. Kogude paigutuse optimeerimine 
1.6. Ülikooli publikatsioonide ja lõputööde digitaalarhiivi arendamine 
1.7. ELNET Konsortsiumi ühishangetes osaluse suurendamine
 
2. Teenused
Siht: Kvaliteetsed ja mugavad teenused
Eesmärk: Koostöös kasutajaga kujundatud teenused on avatud ja usaldusväärsed, teenindus on kiire ja sõbralik.
Tegevus:
2.1. Sihtrühmadele suunatud valdkonnapõhiste teenuste kujundamine ja disain
2.2. Personaalsete sisuteenuste arendamine ja personaalne lähenemine lugejateeninduses 
2.3. Teadustööd toetavate teenuste edasiarendamine ja rakendamine
2.4. E-väljaannete kaugkasutuse lihtsustamine ja laenutuskeskkonna rakendamine
2.5. Kaasaegne infotehnoloogia rakendamine teenuste arendamisel
2.6. Mitmekeelse e-õppe väljatöötamine ja kasutajakoolituste kaasajastamine
2.7. Teenuseid hõlmavate kasutajauuringute korraldamine ja tagasisidesüsteemi loomine
2.8. Iseteeninduse võimaluste laiendamine
2.9. Teenuste aktiivne reklaam ja turundus
 
3. Keskkond
Siht: Tänapäevane atraktiivne õpi-, töö- ja suhtluskeskkond
Eesmärk: Funktsionaalne teadusraamatukogu: uuenduslik ja arendav keskkond
Tegevus:
3.1. Õpi- ja suhtlusalade täpsem piiritlemine
3.2. Uuenduslike lahenduste kaudu suhtlemist ja grupitööd toetava ala laiendamine: vestibüüli ja näituste ruumi integreerimine raamatukogu teenustega
3.3. Raamatukogu e-keskkondade arendamine
3.4. Töötajate ruumide ümberkujundamine vastavalt töövoogudele 
3.5. Infotehnoloogiliste uuenduste juurutamine
3.6. Hoiukeskkonna funktsionaalsuse tagamine 
3.7. Kultuuri, sotsiaalset arengut ning ruume ilmestavate näituste korraldamine
 
4. Liikmeskond
Siht: Arenev, motiveeritud ja ühtne liikmeskond
Eesmärk: Kompetentsed ja innovaatilised töötajad 
Tegevus:
4.1. Raamatukogu struktuuri vastavusse viimine tegevusvaldkondadega
4.2. Töötajate professionaalse arengu ja enesetäiendamise soodustamine
4.3. Töötajate võimekuse tõstmine vahendada raamatukogu teenuseid
4.4. Sisekoolitussüsteemi väljatöötamine ja täitmine
4.5. Motiveeriva tunnustussüsteemi väljaarendamine
 
5. Koostöö
Siht: Avatud ja võrdväärne koostööpartner   
Eesmärk: Tunnustatud biomajanduse valdkonna raamatukogu
Tegevus: 
5.1. Osalemine riiklike programmide, strateegiate, arengukavade ja raamatukogude tegevust reguleeriva seadusandluse väljatöötamisel
5.2. Osalemine ELNET Konsortsiumi,  Eesti teadusraamatukogude jt mäluasutuste koostööprojektides/arendusprojektides 
5.3. Rahvusvahelise koostöö suurendamine ja osalemine koostöövõrgustikes (DataCite Eesti, AGLINET, AGRIS, FAO,  IFLA, LIBER jt)
5.4. Partnerlussuhete arendamine ülikoolide raamatukogudega Euroopas ja Balti riikides  
5.5. Koostöö süvendamine ülikooli struktuuriüksuste, uurimisasutuste ja teadlastega 
 
6. Arengukava elluviimine
Iga aasta esimeses kvartalis koostatakse raamatukogu aasta tegevuskava. Tegevuskava täitmise eest vastutab juhataja.

Arengukava lisad. Lisa 1. SWOT-analüüs
Raamatukogu SWOT-analüüs

1.    Tugevused
1.1.    Selged tegevus- ja vastutusvaldkonnad (biomajandus)
1.2.    Optimaalsest suurusest tingitud operatiivsus
1.3.    Kogenud ja kompetentne meeskond
1.4.    Avatus koostööle ja uuendustele
1.5.    Lugejasõbralik ja kiire teenindus
1.6.    Hea asukoht ülikoolilinnakus
1.7.    Kuulumine ELNET Konsortsiumi

2.    Nõrkused
2.1.    Vähene atraktiivsus tööjõuturul
2.2.    Vähesed turundusoskused
2.3.    Vähene lugejate õpi- ja puhkealade liigendatus
2.4.    Väike kollektiiv
2.5.    Traditsioonidest kinnihoidmine

3.    Võimalused
3.1.    Aktiivsem reklaam ja turundus
3.2.    E-raamatukogu arendamine
3.3.    Suurem keskendumine doktorantidele ja teadlastele
3.4.    Uute kasutajasõbralike teenuste juurutamine
3.5.    Enesetäiendamine  

4.    Ohud
4.1.    Riikliku rahastamise vähenemine
4.2.    Üliõpilaste arvu vähenemine
4.3.    Ajude äravool
4.4.    Mugavustsooni laskumine