Komplekteerimise põhimõtted

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Maaülikooli raamatukogu ülesandeks on EMÜ õppe-, teadus- ja arendustegevuseks vajalike teavikute komplekteerimine.
1.2. Eesti Maaülikooli raamatukogu funktsioonidesse kuulub biomajandusega seotud interdistsiplinaarsete valdkondade Eestis ilmuva kirjanduse täielik komplekteerimine ja säilitamine.
1.3. Komplekteerimise allikad on ostud kauplustelt, kirjastustelt, vahendusfirmadelt ja eraisikutelt, samuti vahetused ja annetused.
1.4. Kirjanduse komplekteerimise eest vastutab kogude arendusjuht.

2. TEAVIKUTE VALIKUKRITEERIUMID
2.1. Teavikute komplekteerimisel lähtutakse:

 • ülikooli teadus- ja arendustegevuse suundadest
 • kehtivatest õppekavadest
 • e-kogude eelisarendamisest

2.2. Väljaande tüüpi arvestades komplekteeritakse:
2.2.1. Teaduskirjandus
Teaduskirjandust komplekteeritakse vastavalt akadeemiliste struktuuriüksuste tellimustele. Samuti komplekteeritakse EMÜ väljaandeid, EMÜ õppejõudude ja teadurite poolt avaldatud töid, EMÜ-s kaitstud ja EMÜ töötajate poolt kaitstud magistri- ja doktoritöid.
2.2.2. Õppekirjandus
Komplekteeritakse eestikeelset ja Eestis ilmunud biomajanduse alast õppekirjandust.
Võõrkeelset õppekirjandust hangitakse akadeemiliste struktuuriüksuste taotlusi arvestades.
2.2.3. Teatmekirjandus
Entsüklopeediaid, sõnaraamatuid jt. teatmeteoseid komplekteeritakse raamatukogu lugejate vajadusi arvestades.
2.2.4. Populaarteaduslik ja tarbekirjandus
Populaarteaduslikku ja tarbekirjandust komplekteeritakse vastavalt ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse suundadele ning struktuuriüksuste soove arvestades valikuliselt.
2.2.5. Ilukirjandus
Ilukirjandust komplekteeritakse väga valikuliselt.
2.2.6. Perioodika
Eesti perioodikaväljaannetest komplekteeritakse üleriigilisi päeva- ja nädalalehti, ajakirju vastvalt lugejate nõudlusele. Välisperioodika väljaanded komplekteeritakse struktuuriüksuste taotlusi arvestades. 

3. KOMPLEKTEERITAVATE TEAVIKUTE LAAD JA EKSEMPLAARSUS
Komplekteerimisel eelistatakse suurema kasutajatehulga tagamiseks e-teavikuid.
Paberkandjal teavikuid tellitakse järgnevalt:
3.1. Teaduskirjandus 1-3 eks.
3.2. Õppekirjandus 1 õpik 5-le üliõpilasele
3.3. Teatmekirjandus

 • entsüklopeediad 1-2 eks.
 • sõnaraamatud 1-20 eks.
 • teatmikud, leksikonid 1-5 eks.
 • seadused, määrused 1 eks.
 • statistikakogumikud 1 eks.
 • bibliograafiad 1 eks.
 • atlased 1 eks.

3.4. Populaarteaduslik ja tarbekirjandus valikuliselt 1-5 eks.
3.5. Ilukirjandus väga valikuliselt 1 eks.
3.6. Perioodika

 • üleriigilised päeva- ja nädalalehed valikuliselt 1-2 eks.
 • Eesti ajakirjad valikuliselt 1-2 eks.
 • välismaised teadusajakirjad valikuliselt 1 eks.

 

4. TEAVIKUTE KOMPLEKTEERIMISE PROTSEDUUR
Raamatukogu hangib teavikuid vastavalt akadeemiliste struktuuriüksuste tellimustele. Suuline või kirjalik tellimus peab sisaldama teaviku andmeid, õppekirjanduse puhul potentsiaalsete kasutajate (üliõpilaste) arvu ja soovitud eksemplaarsust.  Tellimuste täitmine sõltub komplekteerimiseks eraldatud rahaliste vahendite olemasolust. Kirjastusele või vahendusfirmale tellimuste edastamise eest vastutab raamatukogu kogude arendusjuht.