Põhimäärus

Kinnitatud Eesti Maaülikooli rektori 18. märts 2021 käskkirjaga nr 1-8/36
 
1. Üldsätted
1.1. Raamatukogu on Eesti Maaülikooli (edaspidi: ülikool) tugistruktuuri üksus, mis
juhindub teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest, Eesti Maaülikooli seadusest,
ülikooli põhikirjast, siinsest põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.
1.2. Erialases tegevuses lähtub raamatukogu Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -
institutsioonide Liidu (International Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) ning teiste rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide soovitustest
ülikooliraamatukogudele.
1.3. Raamatukogu on avalikkusele suunatud ülikooli- ja teadusraamatukogu, mis täidab
Eesti biomajanduse valdkondade alase raamatukogu staatusest tulenevaid ülesandeid.
1.4. Raamatukogu on ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO)
hoiuraamatukogu.
1.5. Raamatukogu ingliskeelne nimetus on Estonian University of Life Sciences
Library.
1.6. Raamatukogu nime ametlik lühend on EMÜR (inglise keeles EULSL või EMU
Library).
1.7. Raamatukogul on oma sümboolika vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.
1.8. Raamatukogu põhimääruse kinnitab rektor.
 
2. Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded
2.1. Raamatukogu põhiülesanne on tegutseda teadus- ja õpperaamatukoguna.
2.2. Raamatukogu toetab õppe-, teadus- ja arendustööd ülikooli konkurentsivõime ja
ühiskonna teadmistepõhise arengu huvides.
2.3. Raamatukogu koordineerib ülikooli raamatuvara, mis hõlmab raamatukogu fondis
säilitatavaid ja ülikooli struktuuriüksustele kuuluvaid teavikuid.
 
3. Ülesannete täitmiseks raamatukogu
3.1. kogub, töötleb, säilitab ja teeb kättesaadavaks ülikooli õppe-, teadus- ja
arendustegevuseks vajalikud infoallikad, ülikooli väljaanded, teaduspublikatsioonid ja
teadusandmed;
3.2. loob juurdepääsu teadusandmebaasidele ja muudele teadusinformatsiooni allikatele
vastavalt ülikooli valdkondade ja asutuste infovajadusele;
3.3. arendab infokeskkonda teavikute elektrooniliseks publitseerimiseks ja
teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks;
3.4. arendab elektroonilisi kogusid ja teenuseid;
3.5. õpetab infootsingut ning infosüsteemide ja andmebaaside kasutamist;
3.6. teenindab ülikooli liikmeskonda ja osutab avalikke raamatukogu- ja
teadusinfoteenuseid vastavalt kasutuskorrale;
3.7. loob ja arendab koostöösuhteid Eestis ja väliriikides raamatukogude, infokeskuste
ja erialaliitudega ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
3.8. täidab oma pädevuse piires muid raamatukogu eesmärkide saavutamiseks vajalikke
ülesandeid.
 
4. Juhtimine ja struktuur
4.1. Raamatukogu juhib juhataja, kes vastutab raamatukogu üldseisundi, tulemuslikkuse
ja jätkusuutlikkuse eest.
4.2. Juhataja pädevusse kuulub:
4.2.1. raamatukogu juhtimine ja selle tegevuse seadustele, ülikooli põhikirjale ja
muudele õigusaktidele vastavuse tagamine;
4.2.2. raamatukogu arengukava ja tegevuskava koostamine ning elluviimise tagamine;
4.2.3. raamatukogu eelarve koostamine ja selle täitmise eest vastutamine;
4.2.4. raamatukogu vara ja finantsiliste ressursside sihipärase kasutamise tagamine;
4.2.5. raamatukogu ametikohtade muutmise küsimuste algatamine;
4.2.6. ülikooli esindamine suhetes kolmandate isikutega, sh lepingute sõlmimine
põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vastavalt rektorilt saadud volitustele;
4.2.7. raamatukogu puudutavate muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu kellegi
teise pädevusse.
4.3. Juhataja korraldused oma pädevuse piires on raamatukogu töötajatele täitmiseks
kohustuslikud.
4.4. Juhataja annab tegevusest aru õppeprorektorile.
4.5. Juhatajat asendab arendusjuht rektori korralduse alusel.
4.6. Raamatukogu tegevust suunab raamatukogu juhtkond.
4.6.1. Raamatukogu juhtkond on otsustuskogu, mille koosseisu kuuluvad raamatukogu
valdkondade arendusjuhid, peabibliograaf ja e-ressursside peaspetsialist.
4.6.2. Juhtkonna tööd koordineerib raamatukogu juhataja.
4.6.3. Raamatukogu juhtkonna korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
4.7. Raamatukogu juhtkond:
4.7.1. teeb ettepanekuid töö kvaliteedi parandamiseks;
4.7.2. kiidab heaks ja esitab rektorile kinnitamiseks raamatukogu põhimääruse ja selle
muudatused;
4.7.3. hindab raamatukogu ülesannete täitmist;
4.7.4. arutab läbi raamatukogu arengusuunad ning abinõud nende elluviimiseks;
4.7.5. arutab teisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi;
4.7.6. teeb ettepanekuid muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu
põhimäärusesse.
4.8. Raamatukogu põhitegevused jagunevad kahte valdkonda.
4.8.1. Kogude kujundamise valdkonda juhib kogude arendusjuht, kelle vastutusalasse
kuuluvad komplekteerimine, kataloogimine, märksõnastamine.
4.8.2. Teenuste arendamise valdkonda juhib teenuste arendusjuht, kelle vastutusalasse
kuuluvad e-ressursid, infoteenindus, lugejateenindus, koolitused, suhtekorraldus.
 
5. Finantsmajanduslik tegevus, aruandlus ja kontroll
5.1. Raamatukogu finantseerimine toimub ülikooli eelarve vahenditest, tasuliste
teenuste eest ja fondidelt laekunud vahenditest ning sihtannetuste arvelt.
5.2. Raamatukogu eelarve koostatakse vastavuses ülikooli eelarveprotsessi eeskirjadega
ja selles määratletakse kõik tegevused ning nendega kaasnevad tulud ja kulud.
5.3. Raamatukogu kasutab tema valdusse antud vara oma eesmärkide saavutamiseks
ülikooli põhikirjas ja raamatukogu põhimääruses sätestatud ulatuses ja korras.
5.4. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi teenuseid, millest saadavat tulu kasutatakse
eesmärgipärase tegevuse finantseerimiseks.
5.5. Raamatukogule eraldatud vara ja vahendite kasutamise eest vastutab raamatukogu
juhataja.
5.6. Raamatukogu kasutuses oleva vara võõrandamine ja mahakandmine toimub
ülikoolis kehtestatud korra alusel.
5.7. Raamatukogu koostab finants-, statistilisi ja muid nõutavaid aruandeid ning esitab
need õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.
5.8. Raamatukogu tegevust kontrollitakse vastavalt seadusele ja ülikoolis kehtivale
korrale.
 
6. Põhimääruse rakendamine
6.1. Põhimäärus jõustub teatavakstegemisest.