Filosoofiadoktori väitekirjade kaitsmised

15. juunil 2018. a kell 10:15 toimub Tartus, Kreutzwaldi 5-2A1 Katrin Kaldre väitekirja

"Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus l.) populations in Estonia. Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Aastacus astacus l.) asurkondadele Eestis"
 kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandusteaduste erialal.

Doktoritöö juhendajad on emeriitprofessor Tiit Paaver ja professor Riho Gross
Oponent on Prof. Leopold Füreder, PhD (Institute of Ecology University of Innsbruck, Austria)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3929


1. juunil 2018. a kell 10:00 toimub Tartus, Kreutzwaldi 5-1A5 Andres Jääratsi väitekirja

"The effect of planting stock and soil scarification on forest regeneration. Istutusmaterjali ja maapinna
ettevalmistamise mõju metsa uuendamisele"
 kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on emeriitprofessor Heino Seemen, professor Ivar Sibul ja vanemteadur Arvo Tullus
Oponent on Associate Professor Johanna Witzell, PhD (Swedish University of Agricultural Sciences)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.
Samuti EMÜ digitaalarhiivi DSpace vahendusel http://hdl.handle.net/10492/3926