Loomade heaolu. Kõrgkooliõpiku esitlus

Teisipäeval, 29. mail esitletakse maaülikooli peamaja raamatukogus uut õpikut „Loomade heaolu. Õpik kõrgkoolidele“. Õpiku algidee autoriks on loomade heaolu professor David Arney, kes on kahe peatüki autor ja kolmanda kaasautoriks. Kokku osales raamatu kirjutamisel kümnest autorist koosnev kollektiiv.

Kõrgkooliõpiku sisu on seotud humaan- ja veterinaarmeditsiini ning mitmete bioloogiateaduste harudega, millest kõik on suuremal või vähemal määral seotud küsimustega loomade heaolust. Senine õppe- ja teadustöö on baseerunud võõrkeelsel teadus- ja õppekirjandusel. Omakeelse õpiku puudumine on takistanud mitmete erialade üliõpilaste kvaliteetse õppetöö läbiviimist.

Senine eestikeelne loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini õppekirjandus on peamiselt keskendunud loomapidamise nõuete ja keskkonnategurite mõjude käsitlemisele, arvestamata looma heaolu seoseid käitumise, tervise ja toodangunäitajatega. Loomade heaolu on praktilise loomapidamise mõistes enamat kui kvaliteetne sööt ja mugav lamamisase, võttes arvesse liigiomast käitumist, inimese ja keskkonna mõjureid, intensiivtootmisest või loomkatsetest põhjustatud stressi, haiguste esinemise võimalust ja muud.

Lisaks annab üheteistkümnest peatükist koosnev õpik võimaluse koondada samade kaante vahele ka spetsiifilisemaid teemasid, nagu katseloomade ja kalade heaolu ning kompaktne peatükk loomade heaolu valdkonna seadusandlusest.

Õpiku täistekst on kättesaadav digitaalarhiivis EMU DSpace http://hdl.handle.net/10492/3857

Esitlus toimub EMÜ peamaja raamatukogus algusega kell 15.00.

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt esmaspäeval (28.05) jooksul lea.tummeleht@gmail.com