Maaülikooli perre lisandus filosoofiadoktor pedagoogika alal

17. juunil kaitses Eesti Maaülikooli raamatukogu infospetsialist Karmen Kalk filosoofiadoktori väitekirja teemal „Refleksiooni soodustamine ja prognoosimine blogis praktika ja kutseaasta jooksul. Using blogs to promote and predict reflection during teaching practice and induction year.“

Refleksioonioskus on seotud õpetaja professionaalse arenguga ja seetõttu pööratakse Eesti õpetajakoolituses sellele tähelepanu. Doktoritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas blogisid kasutada refleksiooni toetamiseks õpetajakoolituse praktika ja kutseaasta ajal.

Tulemused näitasid, et mitmed õppija, blogi grupi ja tuutori karakteristikud olid seotud refleksiooniga blogis. Kõige rohkem võib soodustada õppijate refleksiooni osalejate blogimise aktiivsus, sest aktiivne suhtlus võib pakkuda emotsionaalset tuge ja suunata õppijat sügavamalt reflekteerima.

Doktoritöö väärtus seisneb tulemuste olulisuses ja uudsuses, sest erinevate karakteristikute mõju õppija refleksioonile blogikeskkonnas on vähe uuritud. Blogi võib olla efektiivne vahend refleksiooni toetamiseks õpetajakoolituses. Esimest korda hinnati ka kasutatud refleksiooniküsimustike sobivust Eesti oludes. Doktoritöös tuuakse välja praktilised ja metoodilised soovitused, millega võiks õpetajakoolituses refleksiooni hindamisel ja toetamisel arvestada.

Doktoritöö juhendajateks on kaasprof. Piret Luik (PhD, Arvutiteaduse Instituut, Tartu Ülikool, Eesti) ja  kaasprof. Merle Taimalu (PhD, Haridusteaduste Instituut, Tartu Ülikool, Eesti). Töö oponendiks on prof. Teemu Valtonen (PhD, University of Eastern Finland, Finland)

Doktoritööga saab tutvuda  Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace ja TÜ digitaalarhiivis DSpace.