Avatud teadus

Avatud teadus on liikumine, mille eesmärgiks on muuta teadusuuringud ja teadusandmed teadmiste levitamiseks ja avalikuks taaskasutamiseks kõigile kättesaadavaks.

 

Teadusandmed on teadustöö tarbeks omandatud või kogutud andmed. Avatud juurdepääsu loomist andmetele nõuavad tänapäeval paljud kirjastajad, kes järgivad andmete jagamise poliitikat (nt Nature, Science) ja teaduse rahastajad (nt Horizont Europe raamprogramm).

Avatud teadusandmed peavad olema varustatud unikaalsete digitaalsete identifikaatoritega ja metaandmetega ning neid hoiustatakse usaldusväärsetes ja avatud repositooriumites.

 

Teaduse avaandmed (Open Data) on teadusandmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. 
Teaduse avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada. Ainsaks nõudmiseks teaduse avaandmete kasutamisel on korrektne viitamine autorile.

Teadustöö tulemustele avatud juurdepääsu andmist peetakse oluliseks, sest see 

  • tagab riigi rahade mõistliku kasutamise, sest väldib korduvate uuringute toetamist;
  • suurendab koostööd erinevate teadusvaldkondade vahel;
  • soodustab rahvusvahelist koostööd.

Avatud juurdepääsuga teadusandmed on teistele teadlastele internetis kergesti leitavad ja taaskasutatavad. Teadusandmete levik laieneb tänu võimalustele, mida pakuvad lingitud andmete (linked data) kogud.ETAg-i avatud teaduse ekspertkomisjon on koostanud dokumendi "Avatud teadus Eestis", kus käsitletakse avatud juurdepääsu teaduspublikatsioonidele ja teadusandmetele ning sõnastatakse Eesti strateegilised eesmärgid aastani 2020.

 

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 sätestab:
Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaasidele.

 

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035

 muuhulgas Lisa 7

Avatud teaduse põhimõtted (koostamisel). Avatud teadus tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinfole, esmajoones publikatsioonidele ja teadusandmetele, mille loomiseks ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. Avatud teaduse põhimõtted kinnitatakse viies valdkonnas: 1) teaduspublikatsioonide vaba kättesaadavus; 2) avatud teadusandmed; 3) avatud teadusega seotud kommunikatsioon ja oskused; 4) taristu ning 5) teadustöö hindamine. Lisaks sõnastatakse avatud teaduse kui teemavaldkonna juhtimise ja koordineerimise skeem.


 A guide to Open Science in Horizon Europe (28.09.2021)

 Infoleht Tugiteenused teadlastele (25.10.2023)